საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №419

თ. ბერუჩაშვილის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშვნის შესახებ