საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №413

თ. ბერუჩაშვილისთვის „საქართველოს მთავრობასა და დანიის სამეფოს მთავრობას შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ" შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე