საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №407

თ. ბერუჩაშვილისათვის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის მოვალეობის შესრულების დაკისრების შესახებ