საქართველოს მთავრობის განკარგულება №2620

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „იბერკომპანისათვის" პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ