საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №302

დ. სუჯაშვილის საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსად დანიშვნის შესახებ