საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №301

გ. ბეჟუაშვილის საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ