საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №298

სასაზღვრო ზოლში კომერციული ბანკებისათვის გარკვეული სამეურნეო საქმიანობის დაშვების შესახებ