საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №300-2

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა