საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №300

პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის (2013-2020 წლები) დამტკიცების თაობაზე