საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №299

ნ. ხადურისათვის „იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის 200'000'000 (ორასი მილიონი) იაპონური იენის ოდენობის არასაპროექტო გრანტის შესახებ" ნოტების გაცვლის გზით შეთანხმების ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე