საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №296

გ. თვაურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს უფროსად დანიშვნის შესახებ