• 08 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1571

  „შპს „ზღვის პროდუქტებთან" (ს/კ 415080860) მოსაკრებლის გადახდის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული შეთანხმების გაფორმების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2012 წლის 10 ოქტომბრის №1421 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 08 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1570

  „შპს „აისბერგი 2"-თან (ს/კ 215127725) მოსაკრებლის გადახდის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული შეთანხმების გაფორმების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2012 წლის 10 ოქტომბრის №1420 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 • 08 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1569

  ზ. ჩეკურაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსად დანიშვნის შესახებ

 • 08 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1568

  დ. კობერიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 06 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1566

  გ. ქავთარაძის საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 • 06 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1565

  რ. ბრეგაძის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 06 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1564

  ზ. აზმაიფარაშვილის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 02 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1563

  ნ. ხადურის საქართველოს პარლამენტში საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილ „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტზე, დოკუმენტზე „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2013 2016 წლებისათვის" და საქართველოს მთავრობის მოხსენებაზე „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ" მომხსენებლად დანიშვნის თაობაზე

 • 02 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1562

  ა. გოგლიჩიძის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

 • 02 ნოემბერი 2012
  საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1561

  ქ. ნატრიაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორად დანიშვნის შესახებ

<<  1 2 3 4 5   >>