საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1608

„საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2012 წლის 21 მარტის №328 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2012 წლის 21 მარტის №328 ბრძანება.

 

ბიძინა ივანიშვილი