საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1598

გ. მაზმიშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 

 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 მარტის N133 დადგენილებით დამტკიცებული "საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დებულების" მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის "ე" ქვეპუნქტისა და საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2011 წლის 18 მარტის N01 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გათავისუფლდეს გიორგი მაზმიშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის თანამდებობიდან პირადი განცხადების საფუძველზე.

 

ბიძინა ივანიშვილი