საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1596

ქ. ნატრიაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტოს დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 

"ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის "დ2" ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის N225/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დებულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გათავისუფლდეს ქეთევან ნატრიაშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის თანამდებობიდან.

 

ბიძინა ივანიშვილი