საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №1595

ე. ხოკრიშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორად დანიშვნის შესახებ

 

"საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დებულებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 23 ივლისის N118 დადგენილებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დებულების მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად დაინიშნოს ელგუჯა ხოკრიშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორად.

 

ბიძინა ივანიშვილი