საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №447

ა. გოცაძის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - მთავარი არქიტექტურულ - სამშენებლო ინსპექციის (არქმშენინსპექცია) უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ავთანდილ გოცაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - მთავარი არქიტექტურულ - სამშენებლო ინსპექციის (არქმშენინსპექცია) უფროსის თანამდებობიდან 2010 წლის 31 დეკემბრიდან ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 95-ე მუხლის საფუძველზე.

 


ნიკა გილაური