საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №422

ა. ნალბანდოვის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ალექსანდრე ნალბანდოვი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან 2011 წლის 5 იანვრიდან ,,საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 95-ე მუხლის საფუძველზე.

 ნიკა გილაური