საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №400

ა. გოცაძის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ მთავარი არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექციის (არქმშენინსპექცია) უფროსად დანიშვნის შესახებ


დაინიშნოს ავთანდილ გოცაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - მთავარი არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექციის (არქმშენინსპექცია) უფროსად.

 


ნიკა გილაური