საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №399

გ. ტალახაძის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ მთავარი არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექციის (არქმშენინსპექცია) უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს გიორგი ტალახაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - მთავარი არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექციის (არქმშენინსპექცია) უფროსის თანამდებობიდან საკუთარი ინიციატივით საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის 95-ე მუხლის საფუძველზე.

 

ნიკა გილაური