საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №390

ა. პარასტაევის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ


დაინიშნოს ალან პარასტაევი საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილედ.


ნიკა გილაური