საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №389

პ. სულაბერიძის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ


დაინიშნოს პაატა სულაბერიძე საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილედ.


ნიკა გილაური