საქართველოს პრემიერ–მინისტრის ბრძანება №373

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

"საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერტიფიცირების ღონისძიებათა დაფინანსების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ "საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გამოუყოს 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი.

ნიკა გილაური