საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N307

ო. ქეშელაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ომარ ქეშელაშვილი საჯარო სამარ­თლის იურიდიული პირის - აგრარული ეკონომიკის ინსტი­ტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდე­ბობიდან საქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის ,,ე" ქვეპუნქტის საფუძველზე.

 

ზურაბ ნოღაიდელი