საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N309

ა. ხეთაგურის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ალექსანდრე ხეთაგური საქართვე­ლოს ენერგეტიკის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლასთან დაკავშირებით ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქარ­თვე­ლოს კანონის 105-ე მუხლის საფუძველზე.

 

ზურაბ ნოღაიდელი