საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N333

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N333
27 დეკემბერი, 2006

ს. კიკნაძის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს საბა კიკნაძე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან საკუთარი ინიციატივით ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 95-ე მუხლის საფუძველზე.

ზურაბ ნოღაიდელი