საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №302

ზ. ჭეიშვილის საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სატყეო დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ზვიად ჭეიშვილი საქართველოს გარე­მოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სა­ხელ­მწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სატყეო დეპარტა­მენტის თავმჯდომარის თანამდებობიდან საქართველოს გარე­მოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოად­გილედ დანიშვნასთან დაკავშირებით ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 105-ე მუხლის პირველი პუნქ­ტის საფუძველზე.

ვლადიმერ გურგენიძე