საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №303

ლ. ჭკადუას საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სატყეო დეპარტამენტის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ლაშა ჭკადუა საქართველოს გარე­მოს დაც­ვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სა­ხელ­მწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სატყეო დეპარტა­მენტის თავ­მჯდომარედ.

ვლადიმერ გურგენიძე