საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №310

ს. მესხის საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს სერგო მესხი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე