საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №313

გ. უდესიანის საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს გიორგი უდესიანი საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე