საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №330

საქართველოს ყველა ინსტანციის საერთო სასამართლოში წარმომადგენლების შესახებ

მიეცეთ რწმუნება საქართველოს მთავრობის კანცელა­რიის იურიდიული დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტს დავით ჩიკვაიძესა და ამავე დეპარტამენტის მოწვეულ სპე­ციალისტს ვახტანგ ბაჩიაშვილს, რომ წარმოადგინონ საქარ­თველოს მთავრობის ინტერესები საქართველოს ყველა ინსტან­ციის საერთო სასამართლოში ფიზიკური პირების - რევაზ საგინაძის, ზოია საგინაძის, ჯამბულ ძირკვაძისა და სხვების სარჩელთან დაკავშირებით (საქმე N63-261).

ვლადიმერ გურგენიძე