საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №331

ი. რატიანის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს ირმა რატიანი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერა­ტურის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრუ­ლებლის თანამდებობიდან ამავე დაწესებულების დირექ­ტორად არჩევასთან დაკავშირებით.

ვლადიმერ გურგენიძე