საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №332

თ. დეკანოსიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს თეიმურაზ დეკანოსიძე საჯარო სამარ­თლის იურიდიული პირის - მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრუ­ლებლის თანამდებობიდან ამავე დაწესებულების დირექტორად არჩევასთან დაკავშირებით.

ვლადიმერ გურგენიძე