საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №333

თ. სულაბერიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

გათავისუფლდეს თამაზ სულაბერიძე საჯარო სამარ­თლის იურიდიული პირის - კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დირექ­ტორის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან ამავე დაწესებულების დირექტორად არჩევასთან დაკავ­შირებით.

ვლადიმერ გურგენიძე