საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №335

,,რუსეთ-საქართველოს ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათაშორისო კომისიის საქართველოს მხარის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2004 წლის 30 ნოემბრის N751 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,რუსეთ-საქართველოს ეკო­ნომიკური თანამშრომლო-ბის სამთავრობათაშორისო კომისიის საქართველოს მხარის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2004 წლის 30 ნოემბრის N751 ბრძანებაში და დამტკიცდეს რუსეთ-საქართველოს ეკონომიკური თანამშ­რომლობის სამთავრობათაშორისო კომი­სი­ის საქართველოს მხარის ახალი შემადგენლობა შემდეგი რედაქციით:


,,ვლადიმერ გურგენიძე - საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, კო­მი­სიის თავმჯდომარე

გიორგი არველაძე - საქართველოს ეკონომიკური განვითა­რების მინისტრი

ლაშა ახალაძე - შპს ,,ფოთის საზღვაო ნავსადგუ­რის" გენერალური დირექტორი

კახა ბენდუქიძე - რეფორმების კოორდინაციის სა­კითხებში საქართველოს სახელ­მწი­ფო მინის­ტრი, კომისიის თავ­მჯდომა­რის მოადგილე

ბადრი ბიწაძე - საქართველოს შინაგან საქმეთა მი­ნისტრის მოადგილე, საქართვე­ლოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი

თინა ბურჯალიანი - საქართველოს იუსტიციის მინის­ტრის პირველი მოადგილე

ნიკოლოზ გილაური - საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

გრიგოლ გობეჯიშვილი - საქართველოს ფინანსთა სამინის­ტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - შემოსავლების სამსა­ხურის უფროსი

ირაკლი ეზუგბაია - შპს ,,საქართველოს რკინიგზის" გე­ნე­რალური დირექტორი

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - საქართველოს კულტურის, ძეგლ­თა დაცვისა და სპორტის მინის­ტრის პირველი მოადგილე

ირაკლი თაქთაქიშვილი - საქართველოს ეკონომიკური გან­ვი­­თარების სამინისტროს სახელ­მწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ერ­თიანი სატ­რანს­პორტო ადმინისტრა­ციის უფროსი

ჯემალ ინაიშვილი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ­ვე­ლო პალატის პრეზიდენტი

თამარ კოვზირიძე - საქართველოს ეკონომიკური გან­ვი­­თა­რების მინისტრის მოადგილე

მალხაზ მალაშხია - საქართველოს საგარეო საქმეთა სა­მინისტროს გლობალურ ურთი­ერ­თო­ბათა დეპარტამენტის რუსეთის სამ­მარ­თველოს II მდივანი, კომისიის საქართვე­ლოს მხარის მდი­ვანი

ფრიდონ სურმანიძე - შპს ,,ბათუმის საზღვაო-სავაჭრო ნავ­სადგურის" გენერალური დი­რექ­­ტორი

ირაკლი ტორონჯაძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა სა­მინისტროს გლობალურ ურთი­ერ­თო­ბათა დეპარტამენტის დირექ­ტორის მოადგილე

გრიგოლ ქათამაძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

ირაკლი ღვალაძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინის­ტრის პირველი მოადგილე

ირაკლი ჩუბინიშვილი - საქართველოს საგანგებო და სრულ­­­­უფლებიანი ელჩი რუსეთის ფედერა­ციაში

იოსებ ჩხიკვიშვილი - საქართველო-რუსეთის ბიზნესსაბ­ჭოს წევრი

პეტრე ცისკარიშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნე­ობის მინისტრი

ბელა წიფურია - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოად­გილე

ალექსანდრე ხეთაგური - საქართველოს ენერგეტიკის მინის­ტრი

ზურაბ ჯანჯღავა - შპს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცი­ის" გენერალუ­რი დირექ­ტორი.".2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

ვლადიმერ გურგენიძე