საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №336

,,საქართველო-უკრაინის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2005 წლის 24 თებერვლის N90 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,საქართველო-უკრაინის ეკო­ნო­მიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2005 წლის 24 თებერვლის N90 ბრძანებაში და საქართველო-უკრაინის ეკონომიკური თა­ნამ­შრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობა ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:


,,ვლადიმერ გურგენიძე - საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, კომისიის თავმჯდომარე

მერაბ ანთაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი უკრაინაში

გიორგი ბასილაძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა სა­მი­ნისტროს ევროპულ საქმეთა დე­პარტამენტის II ევროპული სამმარ­თვე­ლოს I მდივანი, კომისიის მდი­ვანი

გიორგი გაბაშვილი - საქართველოს კულტურის, ძეგლ­თა დაცვისა და სპორტის მინის­ტრი

ნიკოლოზ გილაური - საქართველოს ფინანსთა მინისტ­რი

რამაზ გიორგაძე - შპს ,,საქართველოს რკინიგზის" კო­მერციული დირექტორი

ირაკლი თაქთაქიშვილი - საქართველოს ეკონომიკური განვი­თარების სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ერ­თიანი
სატრანსპორტო ადმინისტრა­ციის უფროსი

ჯემალ ინაიშვილი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწ­ვე­ლო პალატის პრეზიდენტი

დავით კეზერაშვილი - საქართველოს თავდაცვის მინის­ტრი

ბაკურ კვეზერელი - საქართველოს სოფლის მეურნეო­ბის მინისტრის პირველი მოადგილე

თამარ კოვზირიძე - საქართველოს ეკონომიკური გან­ვი­თარების მინისტრის მოად­გილე

სერგო მესხი - საქართველოს ენერგეტიკის მინის­ტრის მოადგილე

ნიკოლოზ ფრუიძე - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე

გრიგოლ ქათამაძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

ბელა წიფურია - საქართველოს განათლებისა და მეც­­ნიერების მინისტრის მოადგი­ლე

დიმიტრი ძაგნიძე - საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე.".2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

ვლადიმერ გურგენიძე