საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №337

,,საქართველო-სომხეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათაშორისი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2004 წლის 22 ივლისის N644 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,საქართველო-სომხეთის ეკონომიკური თანამშრომლო-ბის მთავრობათაშორისი კომისიის საქართველოს მხარის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2004 წლის 22 ივლისის N644 ბრძანებაში და სა­ქარ­თველო-სომხეთის ეკონომიკური თა­ნამშრომლობის მთავ­რო­ბათაშორისი კომისიის საქართვე­ლოს მხარის შემადგენლობა ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქ­ციით:


,,ვლადიმერ გურგენიძე - საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, კო­მისიის თავმჯდომარე

გიორგი არველაძე - საქართველოს ეკონომიკური განვი­თარების მინისტრი

კახა ბენდუქიძე - რეფორმების კოორდინაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინის­ტრი, კომისიის თავმჯდომა­რის მოადგილე

თინა ბურჯალიანი - საქართველოს იუსტიციის მინის­ტრის პირველი მოადგილე

რევაზ გაჩეჩილაძე - საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სომხეთის რეს­პუბლიკაში

ნიკოლოზ გილაური - საქართველოს ფინანსთა მინისტრი

რამაზ გიორგაძე - შპს ,,საქართველოს რკინიგზის" კო­მერციული დირექტორი

გრიგოლ გობეჯიშვილი - საქართველოს ფინანსთა სამინის­ტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - შემოსავლების სამ­­სა­ხურის უფროსი

მაია დევაძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა სა­მინისტროს ევროპულ საქმეთა დე­პარ­ტამენტის II ევროპული სამ­მარ­თველოს III მდივანი, კომისიის მდი­ვანი

ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი - საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე

ირაკლი თაქთაქიშვილი - საქართველოს ეკონომიკური განვი­თარების სამინისტროს სახელ­მწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - ერ­თიანი სატრანსპორტო ადმინისტრა­ციის უფროსი

ჯემალ ინაიშვილი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი

ბაკურ კვეზერელი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე

გიორგი მელიქიძე - საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი

ივანე მერაბიშვილი - საქართველოს შინაგან საქმეთა მი­ნისტრი

ნიკოლოზ ფრუიძე - საქართველოს შრომის, ჯან­მრთე­ლო­ბისა და სოციალური დაცვის მი­ნისტრის მოადგილე

გრიგოლ ქათამაძე - საქართველოს საგარეო საქმეთა მი­ნისტრის მოადგილე

ბათუ ქუთელია - საქართველოს თავდაცვის მინი­სტრის პირველი მოადგილე

ირაკლი ღვალაძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე

ბელა წიფურია - საქართველოს განათლებისა და მე­ც­ნიერების მინისტრის მოადგილე

ალექსანდრე ხეთაგური - საქართველოს ენერგეტიკის მინის­ტრი

ზურაბ ჯანჯღავა - შპს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცი­ის" გენერალური დირექტორი.".2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.

ვლადიმერ გურგენიძე