საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება №341

თ. მახარაშვილის საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს თამარ მახარაშვილი საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილედ.

ვლადიმერ გურგენიძე